Ίδρυσε το δικό σου Ε.Ι.Π.Δ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα ιδρύσεως ανεξάρτητων εταιρειών στο εξωτερικό οι οποίες λειτουργούν κατά τρόπο αυτοδιοίκητο και οικονομικά ανεξάρτητο και υπάγονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Η ίδρυση ανεξάρτητων εταιρειών στο εξωτερικό με την ονομασία «Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας» εντάσσεται στους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ι.Π.Δ και αποβλέπει στην έρευνα, μελέτη και διάδοση της Πολιτιστικής Διπλωματίας και όλων των εκφάνσεων της, στη συνεργασία και στην οικοδόμηση στενότερων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ντόπιους λαούς.

Η επιλογή για τη θέση του επικεφαλής γίνεται αποκλειστικά από τη διοίκηση του Ε.Ι.Π.Δ. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει στο email [email protected] το βιογραφικό μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν υπόκειται στη διαδικασία δύο συνεντεύξεων με τη διοίκηση και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Α) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Β) Βεβαίωση πρώτης κατοικίας

Γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

Δ) Φωτοτυπία των πτυχίων

Ε) Μια συστατική Επιστολή

Ο υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής μπορεί να επικοινωνήσει στο email [email protected] προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ι.Π.Δ, τους όρους ίδρυσης ανεξάρτητων εταιρειών στο εξωτερικό και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.