Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας αναπτύσσονται, ενδεικτικά γύρω από τους επόμενους άξονες:

  • Την δημιουργία αρχείου Πολιτιστικής Διπλωματίας
  • Tις εκδόσεις συγγραμμάτων, δοκιμίων, μελετών, περιοδικών, έντυπων καί ηλεκτρονικών εκδόσεων σχετικών με τον προβληματισμό που αναπτύσσει η πολιτιστική διπλωματία καί οι δυνατότητές της.
  • Την πολιτιστική τεκμηρίωση.
  • Την εν γένει επιμόρφωση.
  • Την μελέτη γιά την οργάνωση τής πολιτιστικής κληρονομιάς τών Ελλήνων από τη σκοπιά της διάδοσης με έμφαση στην δυναμική τής Διπλωματίας.
  • Την συγκρότηση επιτροπών μελέτης, έρευνας αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα.
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συζητήσεων, ομιλιών κ.α. και ανάπτυξη νέων τρόπων επαφής με την πνευματική κοινωνία καί τους εκπροσώπους τού πνεύματος της.
  • Την έκδοση και διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων κ.α.
  • Την παραγωγή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και χρήση κάθε ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού μέσου και υλικού.