Οι Στόχοι

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ο πρώτος και μοναδικός εκφραστής αυτής της ιδέας στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πτυχές της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Το Ε.Ι.Π.Δ αποβλέπει πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση και προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Συγκεκριμένα οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν την δημιουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδία δε στις ανά τον κόσμο κοινότητες των Ελλήνων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμού και ανάδειξης του, καθώς και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

  • Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία και την προαγωγή του πολιτισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • Με την ενίσχυση της δημόσιας συνειδητοποίησης και εικόνας του ρόλου της πολιτιστικής διπλωματίας.

  • Με την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών που εκουσίως υπηρετούν την Πολιτιστική Διπλωματία σε κάθε μορφή.

  • Με την έρευνα και τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτιστικής ανάπτυξης και την ευρεία δημοσιοποίησή τους.

  • Με υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ανάδειξή της σε διεθνές επίπεδο.

  • Με διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, καθώς και τη δημοσίευση μελετών και ερευνών συναφών με τους σκοπούς τού Ινστιτούτου.

  • Με τη συλλογή, προστασία και διάσωση ιστορικών αρχείων, έργων, ιχνών και μνημείων τού Ελληνικού Πολιτισμού.

  • Με τη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση των Ελλήνων δημιουργών και των έργων τους, αλλά και μελετών ή ερευνών, συναφών με τους σκοπούς τού Ινστιτούτου.

  • Με τη θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα, ομάδες, φορείς ή ενότητες προσώπων, που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο της υπηρεσίας των σκοπών του Ινστιτούτου.