Πρακτική Άσκηση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής (μη αμειβόμενης) άσκησης στους ερευνητές τους οποίους ενδιαφέρει να αναπτύξουν τις Ακαδημαϊκές τους ικανότητες, να συνδράμουν στο έργο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και να διεξάγουν έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, των Διεθνών Σχέσεων, της Εξωτερικής Πολιτικής, της Πολιτιστικής Διαχείρισης, της Επικοινωνίας, του Nation Branding, της Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων και των Πολιτιστικών Σπουδών.

Στην εν λόγω άσκηση δεν απαιτείται η φυσική παρουσία, είναι διάρκειας έξι μηνών (μη συμπεριλαμβανομένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου) και είναι απαραίτητη η παρουσία του ασκούμενου μόνο στην εβδομαδιαία δίωρη συνάντηση του Ινστιτούτου (Παρασκευή 18.30 – 20.30)

Οι συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης

Η πρακτική άσκηση καλύπτει:

 • Την δυνατότητα ο ασκούμενος μέσω του προγράμματος erasmus να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση σε παραρτήματα του Ινστιτούτου στο εξωτερικό.
 • Επιμόρφωση με εσωτερικές σεμιναριακές διαλέξεις από ειδικούς στην πολιτιστική διπλωματία και των κλάδων που την διέπουν.
 • Δωρεάν παρακολούθηση των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το Ινστιτούτο και χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης τους.
 • Συμμετοχή στο open day του Ινστιτούτου (συνεδρία ανοιχτή στο κοινό, οπού παρουσιάζονται τα στοιχεία της μελέτης των ασκούμενων πάνω σε θέματα πολιτιστικής διπλωματίας και πραγματοποιείται μια φορά το τρίμηνο).
 • Την δυνατότητα στον ασκούμενο να λάβει μέρος σε εσωτερικές εργασίες του ινστιτούτου (π.χ συνεντεύξεις για την ίδρυση παραρτήματος στο εξωτερικό).
 • Την δυνατότητα αρθρογραφίας στην ηλεκτρονική εφημερίδα της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου η οποία ακολουθείται από 18.900 άτομα.
 • Πραγματοποίηση εναρκτήρια ομιλίας σε ημερίδες-εκδηλώσεις του Ινστιτούτου μέσω των αναθέσεων ανάλυσης τομέων της πολιτιστικής διπλωματίας που δίνονται στους ασκούμενους.
 • Την δυνατότητα οι καλλιτέχνες ασκούμενοι (μουσικοί,πιανίστες, σοπράνο κ.α) να πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποιο παράρτημα του Ινστιτούτου στο εξωτερικό.
 • Την δυνατότητα παρακολούθησης όλων των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ο απασχολούμενος λαμβάνει πιστοποίηση υπογεγραμμένη από το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην οποία αναγράφεται ο χρόνος απασχόλησης καθώς και ο επιστημονικός ή διοικητικός τομέας μέσω του οποίου άσκησε τα καθήκοντά του. Ο τίτλος παρέχεται μόνο εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση στο σύνολο των μηνών. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση είτε είναι αρνητική είτε ο ασκούμενος αποχωρήσει νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση, μπορεί να λάβει μια απλή βεβαίωση. Επίσης, σε περίπτωση εξαιρετικής απόδοσης ο ασκούμενος λαμβάνει μαζί με την πιστοποίηση και αριστεία.

Διατηρείται σε κάθε περίπτωση εκ μέρους της Διοίκησης το δικαίωμα διακοπής της πρακτικής άσκησης, εφόσον ο/η συμμετέχων/ουσα στην πρακτική άσκηση επιδεικνύει αμέλεια στα καθήκοντά του, δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις με τους συνεργάτες του, αμαυρώνει τη φήμη του Ινστιτούτου ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν στο email του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας ([email protected]) τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία πτυχίου ξένων γλωσσών
 • Μια συστατική επιστολή